Om samlingene


Perspektivet Museums samlinger kan grovt sett deles i to hovedgrupper; gjenstander, fotografier og arkivalia overtatt fra Tromsø bymuseum og Troms Folkemuseum som utgjør museets eldre materiale (1750 – 1950). I tillegg kommer tilvekster basert på virksomheten i regi av Perspektivet Museum, som primært reflekterer museets fokus på samtid og nær fortid.  De eldre samlingene var ved overtakelsen i dårlig forfatning og kun en liten del var katalogisert. Museet har store utfordringer i tilknytning til profesjonell ivaretakelse av de gamle samlingene.

Perspektivet Museum dokumenterer og samler med utgangspunkt i museets formidlingsplaner og profil som dialogarena i et multikulturelt samfunn.  Spørsmål om hva som skal samles inn betraktes ikke isolert, men er vevd inn i museets formidlingsstrategier. Samlingene reflekterer dokumentasjonsprosjektets særskilte problemstillinger, kunnskapsproduksjon og målsetting, samt visualisering i utstillingen. Materialet utgjør dermed en interessant metafortelling, der museets fortolkning av sitt samfunnsoppdrag over tid kan avleses.

Til grunn for innsamling, bevaring og vedlikehold av bygg ligger plandokumenter som er under regelmessig revisjon.

Innsamling utenfor dokumentasjonsprosjektene skal skje i forhold til følgende temasamlinger:

•  Forfatteren Cora Sandel (Sara Fabricius)

• Tromsø – Nordvest-Russland